Contributors

8546_1_M.jpg
Species:
Neoharmonia venusta venusta
Spotter:
linda svoboda
Country:
United States
State:
New York
City:
Binghamton
Date (yyyy-mm-dd):
2013-8-9
Habitat:
Yard / Backyard
Host plant:
none